بایگانی

ملت بزرگ مصر در چالش با اسلام گرایان تمامیت خواه۱

در سال ۸۸ مردم ایران برای پرسیدن به آزادی به پا خاستند و علیه رژیم ولایت فقیه به تظاهراتی آرام پرداختند. تظاهراتی که در سطح جهانی از احترام و ستایش ویژه ای برخوردار بود. ولی از آن جا که رهبران مردم، خود دستشان در کاسه رژیم بود، این تظاهرات آرام در برابر رژیم وحشی و افسار گسیخته به جایی نرسید.