بایگانی

آمار محرمانه از بیکاران تا تست بکارت در پزشکی قانونی۲

هر پژوهشگری برای بررسی علمی خود به آمار دقیق و قابل استناد نیاز دارد که میوه این پژوهشها در راه پیشرفت جامعه و اقتصاد استفاده دارد. آمار می تواند بسان عصب پیکره درد را به مغز برساند. اگر آمار بدرستی اعلام نشود مانند بیماری است که داروی بی حسّی زده است و متوجه بیماری خطرناک خود نیست.