بایگانی

پلیس انگلیس بیگناهی را کشت، مردم به پا خاستند و شهرها را به آتش کشیدند۱۱

در انگلیس که ۸۰٪ دارایی مملکت به ۲۰٪، و ۲۰٪ دارایی به ۸۰٪ تعلق دارد، پلیس به مردی تیر اندازی می کند. در نتیجه در لندن و چند شهر بزرگ، جوانان هر گوشه شهر را به آتش کشیدند، فروشگاههای بزرگ، و جواهر فروشی ها که درآمدهای کلانی دارند، و موجب فقر و بدبختی طبقه رنج کش کشورند غارت کردند، و به آتش کشیدند.

نامه سرگشاده گوسفندان مستضعف به رهبر کهیر انقلاب۰

به مناسبت گرانی سرسام آور و نایاب شدن گوشت در ایران، چند تن ازگوسفندان نامه ای به ولی فقیر نوشته اند که براثرکمبود آب بخاطرعدم بارندگی و پرخوری آخوندها، سبزه و گیاهی از زمین نروئیده، و رمقی برایشان نمانده است.آنان از علی بابا رهبر دزدان قلعه جماران در خواست کردند تا جلو پرخوری آخوندها را بگیرند.