بایگانی

مغلطه‌ احترام به عقایدِ دیگران۲۴

باید دانست که تعریفِ واضح و روشنی از توهین و تعیینِ دامنه‌ی آن وجود ندارد. برایِ نمونه: زمانی‌ که محمدابن عبدالله بتِ بت‌ پرستان را شکست، به مقدساتِ آنان توهین کرد.اما مسلمانان از این عملکرد با افتخار یاد می‌کنند. هر چند که شاید بت پرستی مسخره جلوه کند، ولی بت برای آنان مانند کعبه مسلمانان مقدس است.