بایگانی

هم وطن چه نشسته ای؟ بنگر که پان ترک، پان عرب و پان های دگر، سرزمین امان را چگونه پاره پاره می کنند۱۱

روزهای تلخ و شیرین بسیاری را با هم پشت سر گذاشتیم. همگی با هم مظلوم و بی پناه واقع شدیم و همراه یکدیگر بودیم در روزهایی که بوی خون در فضای ایران پیچیده بود.من و شما با هم برای آزادی، جان خود را در کف دست گرفتیم و به خیابان ها قدم نهادیم. تو که فراموش نکرده ای آن روزها را ای خواهر،ای برادر؟