بایگانی

سرنگونی هواپیما در لاکربی اسکاتلند و انگشت اتهام به سوی رژیم ایران۲

روزنامه تلگراف چه می گوید؟ روزنامه تلگراف در شماره ۲۱ اسفند ۹۲ گزارشی در زمینه بمبگذاری هواپیمای پان آمریکن در سال ۱۹۸۸ در مسیر لاکربی دارد که به دستور خمینی و با همکاری گروههای تروریستی مستقر در سوریه انجام شده است. این موضوع به تازگی از سوی ابوالقاسم مصباحی پناهنده سیاسی در آلمان ادعا شده است.