بایگانی

بهارستان را موریانه زده، به زیر خاک هم رود، فرقی‌ نمی‌‌کند۰

پس از حماسه رقص‌های بنفش خیابانی و به لطف فریب جوانانِ اسیر گشت‌های ارشادی برای حضور در سیاهی لشکر انتخاباتی، این روز‌ها خانه ی پوسیده ملت شاهد کشف استعداد‌های زیرک وطن سوزی است. وزیران منفوری که با کارنامه‌های سیاه، تک ماده حضور می‌‌یابند تا دموکراسی با چاشنی‌ قتل و سنگسار و قصاص تحویلمان دهند.