بایگانی

مسلمانان در جستجوی تغییر قوانین اسلامی، از دختر امام جمعه مدل لباس شنا تا آخوند مسلمان همجنسگرا!۲۲

تضاد قوانین غیرانسانی و زن ستیز ۱۴ سده اسلام با اصول حقوق بشری بسیاری از زنان و مردان حتا در خانواده های بسیار مذهبی را به طغیان و عصیان کشانده است. این افراد با دست یازیدن به مرزهای ممنوعه مذهبی تلاشی در کمرنگ کردن خشونت و نابرابری قوانین اسلامی در برخورد با افرادی با باورهای مختلف اسلامی دارند.