بایگانی

با این رویه بهره برداری بی جا از آبهای کشور، ایران به زودی به یک بیابان برهوت تبدیل می شود۱

آب مایه حیات موجودات چون انسان و جانوران دیگر است و بدون آن حیات و زندگی بی معنا است. بیشتر کره زمین مانند اقیانوس، دریا، و دریاچه هارا آب فراگرفته که شور بوده و انسان و جانوران از آنها بی بهره میمانند و بیشتر آبهای شیرین هم که عمومن یخ زده اند. پس آب شیرین مصرفی انسان و حیوانات کم و محدود است.