بایگانی

تولد کودکان اتمی و تنفس گازهای سمی، حق مسلم ما نبود!۱

هوای آلوده و کشنده، مرگ تدریجی و بیماریهای گوناگون رابرای مردم ستمدیده ایران رقم زده است. حکومت فاشیست مذهبی، حتی هوای سالم را از مردم دریغ کرده و ایران را به بزرگترین اتاق گاز و اردوگاه مرگ نازی ها تبدیل کرده است. اثرات تشعشات اتمی، پارازیت های ماهواره ای، آب و هوای آلوده در همه جا به چشم می خورد.