بایگانی

اثر نوشابه های گازدار در ترکیدن و پوسیدگی دندانها۰

دندان های سالم وظیفه و رل اصلی را در سلامت انسان ها دارند. دندان ها را می توان وسیله حفاظت و نگهداری و دروازه بان بدن و همچنین زیبایی انسان ها دانست. بررسی های پزشکی نشان می دهد که نه تنها همه نوشابه های گازدار، حتی کوکای سبک با شیرینی ناچیز می تواند موجب ترک خوردن، شکستگی و فساد دندان ها شود.