بایگانی

پیامد دشمنی رژیم با کشورهای عربی، توطئه آنان، برای تصاحب جزایر سه گانه است۶

کشورهای عربی به دو دلیل با ما دلخوش نیستند و از دشمنی نسبت به سرزمین ما کوتاهی نمی کنند: نخست آن که عرب ها ایران را به دنبال یورش تازیان ۱۴۰۰ سال پیش، ارث پدری خود و سرزمین غصب شده به وسیله ما می دانند. دیگر این که، عرب ها با داشتن رژیم های سنی مذهب، مذهب شیعه را انحرافی و ایرانیان را کافر می دانند.