بایگانی

والنتاین و سپندارمذگان، روزهای عشق و دلدادگی را به هم میهنان خردمند به ویژه بانوان گرانمایه شادباش می گوییم۱۱

رابطه انسان ها بر اساس دوستی و محبت است. عشق و دلبستگی، یک ارتباط انسانی است. زندگی بدون این دلبستگی، بی روح، سرد، و خاموش است. یک جامعه پویا، و شکوفا، از انسان هایی تشکیل شده که سرتاپای وجودشان عشق و محبت به یکدیگر است. نخستین عشق و دوستی میان یک دختر و پسر جوان به راستی چقدر زیبا، و باشکوه است.