بایگانی

پیروزی حسن داعی بر تریتا پارسی، پیروزی مردم ایران است۸

ما از حسن داعی چه می دانیم؟. گذشته حسن داعی به ما ربطی ندارد. آنچه برایمان مهم است، کردار، گفتار و رفتار کنونی او است. زیرا چند سالی است می بینیم و شاهد آنیم که چگونه این میهن دوست با همه تنگناها در زندگی روزانه توانست با سازمان نایاک جاسوس و مزدور رژیم اسلامی به مبارزه پردازد و آنان را رسوا کند.

صدای آمریکا، یا صدای رژیم اسلامی در آمریکا؟۵

صدای آمریکا، با کم کردن برنامه تفسیر خبر، کار را به بی تجربگان سپردن، و دعوت از میهمانانی که مردمی نیستند، موجب گردیده که بسیاری از بینندگان بادلسردی از ادامه تماشای برنامه های این تلویزیون خودداری نمایند.