بایگانی

یکی از خدمات اسلام به ایرانیان: طلاق بیشمار و گسترش روسپی گری است۲۹

به دنبال موفقیت بی نظیر ولی وقیح در امر گشایش صیغه خانه حرم حضرت رضا، دفترخانه های کشور نیز عهده دار شدند تا برای صیغه شدن، بازاریابی نمایند تا این فضیلت و عبادت اسلامی که می تواند آغاز گر روسپیگری باشد گسترش و توسعه یابد. باید به آنهایی که به صیغه خانه می روند، گفت:«عبادتتان قبول باشد».