بایگانی

رویارویی با گرگ های درنده، آنهم با دست خالی، این مبارزه است، یا تسلیم و خفت پذیری؟۱۵

در طی دو سال گذشته تا به امروز با آن که تظاهرات میلیونی هم میهنانمان، چشم جهانی را خیره کرد، و آنان را شگفت زده نمود، با این حال، ما به نقطه اول باز گشتیم. گویا ما به دور دایره می چرخیم. در هر چرخش، جوانان ما همچنان به قربانگاه می روند، دشمن، قوی و قوی تر، و ما پژمرده و لاغر تر می شویم. راه حل چیست؟

چشمان نابینا، و گوش های کر ولی وقیح نیاز به جراحی دارد تابتواند خرد شدن و نابودی هم جنایتکاران خود را ببیند، و بشنود.۴

گویا چشمان ولی وقیح کور، و گوش هایش کر شده تا خرد شدن و به هم پاشیدن دیکتاتورهایی مانند پینوشه، صدام، آپارتایت آفریقای جنوبی، زین العابدین بن علی را بیند و بشنود.

دیکتاتور تونس فراری شد، افغانستان راه آزادی پیش گرفت، ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم۸

هموطنم، بیا و از همین الان فکر کنیم که جنبش رهبر و پیشوا ندارد و در دل و جانمان روی سمبل ها و بت ها را خط بزنیم و بیاندیشیم که هر ایرانی وطن پرست، یک رهبر است.

هم میهن، فکری به حال خود کن، گروهی دراندیشه نگهداری رژیمند۰

خاتمی، موسوی، کروبی، عبدی، کدیور، سروش، گنجی، سروش،معصومه قمی، بنی صدر، شماری در گروه سبز و یا بست نشسته در غرب، تنها هدفشان بودن رژیم اسلامی با تغییر نفرات و سمت هاست. اینها جایی نرفتند و زیر پرچم بریتانیا آماده اند که آرایش و بزک رژیم را کمی تغییر داده، ۳۰ سال دیگر کلاه سر ملت گذارند.

هدف انقلاب سبز چه بود؟ کمک به آزادی مردم، یا کمک به بقای رژیم؟۲۳

داستان غم انگیز مرده پرستی و بت سازی دوباره در ایران شکل گرفت و از نکته ی اصلی که همانا کشته شدگان روز عاشورای ۸۸ بود، طفره رفته، آن را به باد فراموشی سپردند. انگار همین دیروز بود که شهرام ها و محمد ها و امیر ها را از روی پل به پایین انداختند و یا با ماشین از از روی تن خسته اشان گذراندند.