بایگانی

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش سه۲

"مرگ خوب است اما برای همسایه"، رژیم اسلامی، "عملیات استشهادی" در فلسطین، عراق و افغانستان و غیره را درست می داند و لی نه در مورد ایـران! به نظر می رسد توقف اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان در طی پنج ماه گذشته ظاهرا نوعی آرامش نسبی از حیث اعدام و انتحار در منطقه را بوجود آورده است.