بایگانی

حزب اللهی معروف حاجی بخشی هم مُرد، کی نوبت به دیگر بسیجیان و مزدوران می رسد؟۸

نگارنده ضمن شادباش این رخداد مسرت بخش به پیشگاه ملت آزرده خاطر و دردمند ایران زمین که بیش از سه دهه است که همواره زیر ظلم و ستم و فشارهای کمرشکن اقتصادی بوده اند و جز درد و فقر و آه و فغان طعم دیگری از زندگی را نچشیده اند، آرزومند است که مردم ایران اینچنین خبرهای خوشحال کننده را بیشتر بشنوند.