بایگانی

رژیم بی فرهنگ ضد ایرانی، خانه دائی جان ناپلئون را هم به حراج گذاشت۱

بر کسی پوشیده نیست که دلالان و کارگزاران آزمند و نفع پرست رژیم که کمترین هویت و دلبستگی به این سرزمین ندارند از ۳۵ سال پیش تاکنون به روش های گوناگون کمر به نابودی این کشور بسنتد. تخریب و ویران گری آثار تاریخی، غارت کردن و چپاول کارهای دستی و ساخته های سبک وزن ولی گرانبهای کشور از اینگونه اند.