بایگانی

فیلسوف های شومن یا شومن های فیلسوف نما؟۸۹

پنج مسلمان نواندیش فیلسوف نما؛ سروش، گنجی، کدیور، مهاجرانی، و عبدالعلی بازرگان که نخستین آموزش های خود را از شریعتی فراگرفتند،در هفته آخر فوریه ۲۰۱۱ در لندن “اتاق فکر جنبش سبز″ را راه اندازی کردند.به راستی این مدعیان خرد گرا و علاقمندان به اسلام را چه بخوانیم: فیلسوفان شومن یا شومن های فیلسوف؟