بایگانی

آقای خامنه ای: شما عامل فساد، اعتیاد، فقرجامعه و بهم پاشیدگی شیرازه کشورید۳

آقای خامنه ای: اگر ملت ایران فریب خمینی خورد و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی رأی داد، هم اکنون بسیار پشیمان است. وانگهی این مربوط به دو نسل پیش بوده و نسل جوان کنونی به هیچ وجه حاضر نیست شما جنایتکاران و دزدان بیت المال را تحمل کند.

فیلم آرگو حقیقت تلخی از جنایت رژیم، وحشیگری ما ایرانیان است۹

با بررسی تاریخ در می یابیم گروههایی میهن و جایگاه خود را ترک نمودند و در ایران جایگزین شدند و کمتر گروهی دیده شده که در پی بازگشت به میهن خود باشند. این را باید از میهمان دوستی و روش نرم و ملایم ایرانیان دانست. زیرا ایرانیان بر مبنای "پندار، گفتار، و کردار نیک" با بیگانگان رفتاری مهربان داشته اند.

چند پیشگیری لازم در جریان جنگ ویران گر و خانمان برانداز۱۵

با اعلام جنگ فرمانده سپاه پاسدان به اسرائیل، جنگی در پیش است که می رود تا چند صدهزار مردم بیگناه و از پای افتاده و سرگردان را در خود بسوزاند و نابود کند. جنگی که کارخانه، سد، بیمارستان، مدرسه، پل، تأسیسات نظامی، فرودگاه، و ابزار صنعتی، علمی، و کشاوری، همه چیز و در هرجا را می سوزاند و نابود می کند.