بایگانی

سخنی از قهرمانان دلاور مان، و نگاهی به ورزشکاران غیر بومی کشورهای دیگر۰

المپیک لندن به پایان رسید ولی تجربیاتی بسیار ارزنده و گرانبها از آن به جای ماند. آن چه گفتنی و ستایش انگیز است سخت کوشی ورزشکاران گرانمایه کشورمان است. ورزشکارانی که کمترین امکانات مادی و معنوی سوای پشتیبانی مردمی نداشته اند و توانستند با اراده ای محکم و استوار به قله افتخار و پیروزی دست یابند.