بایگانی

اراذل و اوباش ایران، خالکوبی “ارنستو چه گوارا” بر بدن دارند!۴۱

یک مجرم, یک عضو بیمار از جامعه انسانی است. منشاء بوجود آمدن مجرمین در جامعه، در بسیاری از موارد ظلم و ستم سردمداران حکومتی و قوانین غیر عادلانه می باشد. متهمین و حتی مجرمین و جنایت کاران نیز دارای حقوق انسانی هستند. خلاف کاران از سیاره ای دیگر نیآمده اند بلکه آنها نیز فرزندان همین جامعه هستند.