بایگانی

لاف زنی و گنده گویی روضه خوان پنج تومانی در شهر تازی زده سناباد (مشهد)۷

در دوران کنونی که کشورهای سراسر گیتی مانند دانه های زنجیر به هم گره خورده اند، هرگونه رفتار نادرست و دهن کجی از سوی گردانندگان یک کشور، می تواند موجب فساد منطقه و گسستن این حلقه دوستی و همکاری بخورد. از این روی، ایران باید با کشورهای دیگرجهان رفتاری کدخدا منشانه و همراه با سیاست و دوستی داشته باشد.