بایگانی

تنها یک قیام خونین همگانی می تواند ما را از شر رژیم مرگبار آخوندی نجات دهد۸

همان برنامه هایی که محمدابن عبدالله و جانشینانش پیاده نمودند، و جهانی را غارت و چپاول کرده و به آتش و خون کشاندند. نخست از سوی خمینی و سپس جانشینش خامنه ای، تاکنون قلم به قلم و مو به مو به شرح زیر پیاده شده است. رژیم از دیدار ۱۴۰ ميليون امت خردباخته سالانه از حدود هشت هزار بقعه كشور گزارش می دهد.