بایگانی

امام جمعه مشهد : جان کری آرزو می کند امریکا رهبر ولایت وقیح داشته باشد!۱۷

سخنان حکیمانه آیت الله علم الهدی علم الهدی مزدور و نوکر حلقه به گوش ولی وقیح،دستورات و بیانات گوناگونی بیان داشته که چند نمونه آن بدین شرح است: ۱- امیرکبیر با تأسیس دارلفنون به مردم خیانت کرد. ۲- موسیقی حرام است و از برگزاری هرگونه کنسرت باید جلوگیری شود. ۳- آمریکایی ها آرزوی داشتن ولی وقیح دارند.