بایگانی

چرا در کشورمان، میزان زناشویی رو به کاهش، و جدایی رو به افزایش است؟۴

در کشورمان، آمار زناشویی روز به روز پایین تر و آمار جدایی بالاتر می رود. از اسلام زن ستیز و آخوند هرزه شهوت ران، و شماری از مردان خودکامه چه انتظاری میتوان داشت؟ . بیشتر جوانان به هنگام ازدواج هیچ معیار مناسبی ندارند و صرفا پسندیدن مشخصات ظاهری را کافی می دانند و یا تسلیم نظریات فامیل خود می شوند.