بایگانی

آخوند بی فرهنگ می گوید افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد!۴۵

افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد این گفتار کریه و زشت آخوند فرومایه ای است بنام قرائتی که در کمال نادانی، بی سوادی از سه دهه گذشته تا کنون، به عنوان مسئول فرهنگ و آموزش، به خود اجازه می دهد با نزدیک شدن به خانواده های ساده دل و ناآگاه، آنان را به گمراهی و فساد کشاند.