بایگانی

مَردمانی که تَمامی هَم و غَم شان “فَقر مادی” است، اَصلِ آزادی را از یاد می بَرند!۶

دیگر کسی به فکر زندانیان سیاسی و جانباختگانِ راه آزادی نیست، دیگر در سراسر آن سرزمین نفرین شده، مَردی پیدا نمی شود که به پایِ درد و دل های جانسوز مادر داغدار ستار بهشتی بنشیند و مرهم دردش شود؛ مَردم همه درگیر مشکلات زندگی های خصوصی خودشان است و وَقتی ندارند که به آزادی خواهی و عدالت جویی بیاندیشند.