بایگانی

پرده دری و قداست ستیز ی گلشیفته فراهانی راهی است برای رسیدن به آزادی۲۵

با یک رژیم خرافاتی و تنگ نظر چگونه رفتاری باید داشت؟. آیا باید آنچه آنها می گویند پذیرفت، و یا راه چالش و مبارزه در پیش گرفت؟. رژیم تمامیت خواه ایران، آنچنان مملکت و مردم را مهار کرده، که انسان ها توانایی و اراده ای از خود نداشته، بلکه عروسک هایی کوکی و از خود بی اختیار در دست رژیم قرار دارند.