بایگانی

تلاش برای رسیدن به یک دموکراسی کامل با حقوق مساوی همگانی۶

سرآغاز بشریت و میراث گذشتگان تاریخ زندگی بشر سرشار از تجربیات تلخ و شیرینی است که به انسان های کنونی راه و روش بهتر زیستن و رعایت حقوق همدیگر را آموخته است. از زندگی غار نشینی تا زندگی شهری گری و تشکیل دولت های بزرگ راهی بود که انسان های گذشته پیمودند و تجربه هایی از آن برای آیندگان به جای گذاشتند.