بایگانی

کشیش ایرانی آمریکایی را برای ۸ سال به زندان اوین فرستادند۲۸

روزنامه فوکوس نیوز در شماره ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ از روش دستگیری و زندانی کردن کشیش سعید آبدینی خبر می دهد. سعید از شهروندان آمریکا به شمار می آید. او برای برپا کردن یتیم خانه به ایران رفته بود. گزمه های رژیم در ماه مرداد گذشته این جوان را از اتوبوسی بیرون کشیدند و او را به ۸ سال زندان محکوم کردند.