بایگانی

آیا بیرحمانه بریدن سر گوسفندان را باید به عنوان عید قربان جشن گرفت؟۵۰

اسلام می گوید که حیوانات برای خدمت به بشر به وجود آمده اند، و می توان از گوشت و شیر آنان بهره مند شد. چنین چیزی درست نیست. حیوانات هم دارای احساسند و مانند انسان تا زنده اند از زندگی خود لذت می برند. بنا براین، دلیلی ندارد که ما برای اشتهای خودمان، موجودی را بی جان کنیم.