بایگانی

فساد مالی واخلاقی چون زنبارگی و لواط، سراپای رژیم رافراگرفته۲

رژیم ضد انسانی ولایت وقیح مجموعه و کلکسیونی از فساد است که علاوه برمیلیاردها دلار دزدی های خامنه ای و بستگانش، می توان پاره ای از آن ها را این چنین بر شمرد: صیغه یا فحشای اسلامی، رشوه خواری، دروغ پردازی، دزدیدن اموال و املاک مردم، چپاول پول مردم به عنوان دریافت نذورات،و لواط و تجاوز جنسی بیکدیگر.

استیضاح وزیر علوم نشانه پرده پوشی و پشت پازدن رژیم به حقیقت های جامعه است۲

سرپوش گذاشتن بر روی حقیقت های جامعه، مبارزه و سرکوبی استادان دانشگاهها، و به کار گرفتن تنی چند از استاد نماهای مزدور بی سواد، برنامه سه دهه گذشته رژیم ولایت فقیه بوده است. با تصفیه استادان باسواد و گماردن افرادی چاپلوس و بی سواد به جای آنان، روز به روز از اهمیت و کیفیت دانشگاههای کشور کاسته شد

بوی گند فساد رژیم ملاها در همه زمینه ها سراسر کشور را فراگرفته۸

اثرات فساد در یک جامعه اشاعه و رواج هر فسادی در جامعه به سرعت کشور را به سوی نابودی می کشاند. هیچ جامعه ای نمی تواند بر مبنای فساد و نادرستی دوام بیاورد. فساد مانند کرمی است که در میوه درختان پیدا شده، رفته رفته همه آنها را می پوساند. و یا مانند موریانه ای موجب خشکیدن و قطع درخت می گردد.