بایگانی

امروز بمب گذاری در پایگاههای سپاه غارت گران، فردا در بیت خلیفه علی بابا۴

انفجار عظیم در سه نقطه مختلف آن هم دریک زمان از انفجار ناشی از حمل و نقل مواد منفجره به دور است. گفتار رمضان شریف مسئول سپاه که نان بی شرافتی خود را می خورد ساده اندیشی است. باید گفت ناز شست ما به پاسداران میهن پرستی که چنین حماسه ای را به وجود آورده اند نیاز داریم که این کار را ادامه دهند.