بایگانی

هشتم مارس، روز جهانی زن بر بانوان گرانمایه و محترم کشورمان فرخنده باد۷

هشتم مارس روز یادآوری و سپاسگزاری از مقام شامخ زن در جهان است. خردمندان کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام از یک سده پیش با خردگرایی، روزی را به نام روز زن نام گذاری کردند. ما این روز فرخنده و بزرگ را به همه زنان، به ویژه هم میهنانمان شادباش می گوییم.

هزاران درود بر شما مادر و خواهر هم وطن، سالروز شما گرامیان فرخنده و خجسته باد۲

ای خواهرم، ای مادرم، لب هایت را به گناه زن بودن دوختند و دم نزدی، زبانت را به جرم نالیدن از ستم بریدند و صدایت در نیامد. آزادیت را خلاصه کردند در نفس کشیدن، آنهم در حصار خانه و آشپزخانه. با وقاحت و بی شرمی تو را ضعیفه نامیدند. جسارت را بدانجا رساندند که با مبلغی به نام مهرتو را به نا انسانی فروختند.