بایگانی

سناتور مک کئین می توانست به جای اوبامای ناتوان، رستاخیز مردم ایران را یاری کند و سرانجام بخشد۰

کشورهای جهان سوم مانند ایران، از گذشته تاکنون از خود اراده و جنبشی نداشته اند تا مورد استثمار و استعمار کشورهای دیگر قرار نگیرند. شرکت مردم در مجلس آخوند موجب بقای آنها شده. در شرایط کنونی نیاز به همراهی نیروی خارجی است. مک کئین قدرتمند و مصمم می توانست سرنوشت بهتری برای ایران داشته باشد.