بایگانی

تجاوز دو مرد به دختر ۱۳ ساله و زنده به گور کردن وی در پاکستان۰

خبر تجاوز دو حیوان، دو مرد بسیار سنگدل به دخترک ۱۳ ساله در پاکستان موجب دل شکستگی، اندوه و نگرانی هر انسان با شرف است. این جنایت هنگامی به اوج بالای سبعیت و وحشیگری می رسد که پس از تجاوز به دخترک بینوا، او را که از هوش رفته بود، به گمان آن که مرده است، نزدیک جاده زیر خاک چال و مدفون ساختند.