بایگانی

پیامد زندگی کودکان کنار جاده ها نارسایی ریوی و آسیب های مغزی است۰

بنا به گزارش روزنامه میل جنین و نوزادان در خانواده هایی که کنار جاده های شلوغ و پر ترافیک زندگی می کنند و ناگزیر به تنفس هوای آلوده به گاز کربنیک، گازهای گوگرد دار، و گازهای سمی دیگر می باشند به بیماری های ریوی، و نارسایی مغزی دچار می شوند. پیامد دیگر، بیماری های روانی و رفتار غیر طبیعی است.