بایگانی

یکی از دلایل زن ستیزی مسلمانان، تُهی بودن اسلام از عشق به بانوان است۲۴

در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن، هیچگاه یکی از سران و بزرگان مسلمان نسبت به زن، جز شهوت و هوس و احساسات جنسی، حس دیگری نداشته است. در اسلام ناب محمدی، زنان به قدری پست و ناچیز شمرده شده اند که مردان مسلمان، بانوان را حتی لایق عشق ورزیدن نمی دانند؛ چرا که نگاه مردان مسلمان به هر زنی، نگاهی ابزاری است.