بایگانی

آقای سلحشور؛ مزدور ولی فقیه، خَر چه داند قیمت نُقل و نَبات؟۹

در مملکت قحطی زده ایران، آدم های پست و جنایتکاری مانند سلحشور و دهنمکی که تا دیروز چماق دستشان می گرفتند، روی کارند و یک شبه کارگردان سینمامی شوند. این جانوران بی فرهنگ و دشمن گوشت و پوست مردم ایران، با صرف بودجه های هنگفتی، فیلمهای خرافاتی در بقای آخوند درست کرده، و به حلق مردم ایران فرو می کنند.