بایگانی

مشکل ما رئیس جمهور کلید نشانمان نیست، بلکه سربازان امام زمان، و بسیجی اند۳

غم بزرگ ما به قدرت رسیدن یک آخوند و دو آخوند نیست، زیرا سرتاسر کشورمان، آنان مانند پشکل ریخته اند و مملکت را مانند ارث پدری در توبره خود جای داده اند. ولی غم بزرگ ما وجود چندین هزار جنایتکار به نام سربازان گمنام امام، بسیجی ها، و عربده کشانی چون مداحانند که هرکدام صدها آدم کش در اختیار خود دارند.