بایگانی

امروز، تنها زمانی است که فرماندهان ارتش و پاسداران می توانند با همکاری یکدیگر به نجات میهن پردازند۱۱

نامه انتقادی سردارحسین علایی به رهبر خودکامه و خیره سر کشورمان، و پشتیبانی شماری دیگر از فرماندهان سپاه مانند سردار غلامعلی رجایی از وی، یک بارقه امید در دلها به وجود می آورد که گروهی از رهبران پاسدار و ارتشی که خود را به علی خامنه ای نفروخته اند، می توانند قهرمانان و ناجی کشورمان باشند.