بایگانی

کشیدن قلیان چه عوارض و مصیبت هایی به بار می آورد؟۰

علت روی آوردن جوانان ما به قلیان چیست؟ یکی از بلاهایی که رژیم اسلامی بر سر جوانان ما وارد آورد به دلیل نداشتن سرگرمی روزانه مانندجایگاههای ورزشی برای همه، نبودن سینما، تئاتر جذاب و دلپسند، محدود بودن امکان مسافرت های ارزان، نداشتن شغل، درآمد، مسکن، کارشکنی در ازدواج ها، روی آوردن به کشیدن قلیان است.