بایگانی

تظاهرات عمومی فردادر مصر به دعوت ارتش دلاور و سرکوبی فاشیست های اسلامی۰

از زمانی که گروه افراطی اسلامی اخوان المسلمین در مصر روی کار آمد، بند و بست های سیاسی در پس پرده و کشتارهای پراکنده آغاز شد. اقدامات ضد مردمی و فاشیستی مذهبی این گروه تا آنجا جلو رفت که در سال ۱۹۸۱ زنده یاد انورسادات مرد مهربان و صلح دوست را به خاک و خون کشاندند. آدم کشی که همچنان ادامه دارد.