بایگانی

بیماری های گوناگون و مرگ تدریجی، در زیر هوای آلوده و کشنده۲

به دنبال پوشش لایه های زخیم هوای آلوده و سمی در بالای سر شهرهای بزرگ ایران، مقامات غافل و بی تفاوت رژیم که در این سه دهه در خواب غفلت فرو رفته اند به ناچار برای چند روز به بستن و تعطیل مدارس و جایگاههای عمومی و بیرون کردن مردم از شهرها پرداختند. اینگونه واکنش ها در حقیقت راه حل اساسی و دائمی نیست،