بایگانی

چرا ما مردم ایران سرمان را زیر برف فرو برده، حقه بازی و نیرنگ های آخوند را نمی بینیم؟ – بخش دوم۴

نقش انگلستان در آخوندپروری و اشاعه و پیشرفت مذهب خرافی شیعه بر کسی پوشیده نیست. اگر خاورمیانه در لجن خرافات دین و مذهب دست و پا می زند، عامل اصلی آن را باید سیاست موذیانه بریتانیای کبیر دانست. کشوری که در فرسایش و فروپاشی کشورمان در ۲ سده گذشته نقش اساسی و اصلی داشته است.