بایگانی

خواب خوش و آرام تنها در کنار حیوان خانگی امکان پذیر است۵

نگهداری سگ و گربه آمار گرفته شده نشان می دهد که علاقمندان به گربه افرادی حساسند در حالی که دوست داران سگ دارای انرژی بیشتر بوده، بیشتر به بیرون روی و رفت و آمد علاقمندند و رویهم رفته فعال ترند و بسیاری از دوست داران سگ و گربه، آنان را عضوی از فامیل و وابستگان خود می دانند.