بایگانی

سیاست زیانبار و فتنه انگیز آمریکا در خاورمیانه۱

آمریکا و دولت های غربی برای دستیابی به انرژی و سوخت ارزان ناچار بودند که به نحوی و روشی کشورهای خاورمیانه را در اختیار خود داشته باشند. ولی دیدیم که مردم ایران در سال ۵۷ دست به طغیان گذاشتند و سیاست های غرب را مورد حمله قرار دادند. در این میان آمریکا و اروپا به سیاست مشترک تازه ای رسیدند و آن اسلامی کردن رژیم های خاورمیانه بود.