بایگانی

فرشتگان کوچک پیرانشهر در آتش کینه و خشم آخوند سوختند و جزغاله شدند۱۰

یادواره درد و رنج سوختن فرزندان عزیزانمان، این فرشتگان نازنین پیرانشهر را هرگز فراموش نخواهیم کرد. این دردی است جانسوز و جانفرسا که نه تنها بر جان و دل بازماندگان این غنچه های نشکفته و پرپر شده سنگینی می کند، بلکه اندوه و غم بزرگی است که هر ایرانی شرافتمند و نیک سرشت را در سوگ و ماتم فرو می برد.